NHO Reiseliv
Middelthunsgate 27, 0305 Oslo
Telefon: 23 08 06 20
Telefaks: 
post@nhoreiseliv.no

<< til forsiden

Om bilutleieforbundet

Vedtekter for Norges Bilutleieforbund

Erstatter vedtekter av 1965 med senere endringer.
Fastsatt av generalforsamlingen 11. april 2002 med endringer av 29.04.2005.

§1 Formål

Norges Bilutleieforbunds (NBF) formål er å ivareta og fremme medlemmenes interesser, virke for et godt og varig forhold mellom de tilsluttede bedrifter og tilsvarende sammenslutninger i andre land, arbeide for allmennhetens tillit til bedriftene, samt yte tilsluttede bedrifter veiledning og bistand.

§2 Medlemskap

Som medlem av forbundet kan opptas personer eller firmaer som yrkesmessig driver utleie av biler og som oppfyller de til enhver tid gjeldene kvalifikasjonskrav for medlemskap fastsatt av NBF'S generalforsamling.

Innvotering av medlem foretas av styret.

Opphør av medlemskap:

1) hvis gjeldende kvalifikasjonskrav ikke lenger oppfylles,

2) ved utmeldelse sendt styret i rekommandert brev senest 30/6 gjeldende fra neste kalenderårs begynnelse,

3) ved årets utgang hvis ikke kontingent er betalt senest 4 mnd. etter forfall uten at kontingenten frafalles.

§3 Medlemsavgifter

Til dekning av forbundets utgifter betaler hvert enkelt medlem en årlig kontingent som fastsettes av generalforsamlingen.

§4 Styret

Styret har ansvaret for og ledelsen av forbundets drift. Styret består av styreleder og

6 styremedlemmer med personlig varamedlem.

Generalforsamlingen velger styrets leder. Styrets leder og medlemmer med personlige varamedlemmer velges med to års funksjonstid. Etter første valg er tre av styremedlemmene med personlige varamedlemmer ved loddtrekning på valg etter ett års funksjonstid.

Styret velger selv nestleder.

Styremøte avholdes så ofte leder eller minst 3 av styremedlemmene finner det påkrevd.

Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene eller vararepresentantene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet har lederen dobbelstemme. Det føres protokoll over styrets møter.

Styrets medlemmer / varamedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra Valgkomiteen, og bør i størst mulig grad representere medlemsgruppen så vel geografisk som strukturmessig.

Det påligger styret å særskilt arbeide for forbundets prinsipielle formål, å få størst mulig oppslutning til forbundet, å tilrettelegge saker for behandling på generalforsamling og iverksette de på generalforsamlingen besluttede vedtak.

Valgt medlem trer ut av styret dersom vedkommende ikke lenger er ansatt i en medlemsbedrift.

§5 Administrasjon

Administrasjonen ledes av et sekretariat med en generalsekretær som daglig leder.

Generalsekretæren har rett og plikt til å delta i styrets og generalforsamlingens behandling av

saker, men har ikke stemmerett. Generalsekretæren er ansvarlig for forberedelser av saker til styret og generalforsamlingen.

§6 Regnskap

Forbundets regnskap skal avsluttes pr. kalenderår.

Styret ivaretar forbundets økonomi og fremlegger for generalforsamlingen beretning om forbundets virke og revidert regnskap for tiden fra siste ordinære generalforsamling.


§7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes en gang i året innen den1/6.

Generalforsamlingen er forbundets høyeste besluttende myndighet.

Ordinær generalforsamling innkalles med 2 ukers varsel og skal bekjentgjøres med minst 2 måneders varsel. Saker som ønskes opptatt på generalforsamlingens program må være

innkommet til styret senest 1 måned før generalforsamlingen.

Minst 2 uker før generalforsamlingen skal medlemmene tilsendes en oversikt over de saker som er besluttet behandlet på generalforsamlingen.

På ordinær generalforsamling skal følgende obligatoriske saker behandles:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av sekretær for møtet.
  4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll.
  5. Styrets beretning
  6. Regnskap og revisors beretning.
  7. Styrets forslag til budsjett (og fastsettelse av medlemskontingent).
  8. Innkomne forslag.
  9. Valg:

a) Styrets leder med personlig varamedlem

b) 6 styremedlemmer med personlige varamedlemmer

c) Revisor

d) Valgkomité på 3 medlemmer hvor komiteen selv velger sin leder.

Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang.. Hvert medlem som har betalt foregående års kontingent, ref. § 2 (opphør av medlemskap), har stemmerett med 1-en-stemme.

I tillegg til sin egen stemme og tilleggsstemme har møtende medlem anledning til å avgi stemme og tilleggsstemme for inntil 5 medlemmer ved godkjent skriftlig fullmakt.

Generalforsamlingens beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Hvis noen forlanger kan det benyttes skriftlig avstemming. Ved personvalg benyttes skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet, skal det foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir stemmetallet også da likt, avgjøres resultatet ved loddtrekning.


§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamling skal avholdes når styret treffer beslutning om det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 2 ukers varsel, og innkallelsen skal foregå etter de samme regler som gjelder for ordinær generalforsamling. I ekstraordinære situasjoner kan kortere innkallelsesfrist benyttes.

§9 Disiplinære forhold
Personer som har tillitsverv i Norges Bilutleieforbund har taushetsplikt overfor uvedkommende mht. det de får kjennskap til om medlemmers forhold. Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter vedtektene, eller handler i strid med forbundets formål og lovlige vedtak, eller på annen måte opptrer utilbørlig eller i strid med

forbundets etiske prinsipper, kan ekskluderes av et enstemmig styre.

Medlem som ekskluderes av styret har rett til å anke avgjørelsen til generalforsamlingen.

Styrets avgjørelse om eksklusjon består ved 2/3 flertall av de på generalforsamlingen

representerte stemmer.

§10 Vedtektsendringer

Forandringer i eller tillegg til vedtektene kan kun besluttes av ordinær generalforsamling. Til gyldig beslutning kreves minst 2/3 av de på generalforsamlingen representerte stemmer.

§11 Oppløsning av forbundet

Oppløsning kan ikke foretas med mindre ¾ av alle medlemmer ved uravstemning har sagt seg enig heri. Ved eventuell oppløsning bestemmer generalforsamlingen hvorledes forbundets midler skal anvendes.

§12 Æresmedlemmer

Personer som har gjort seg særlig fortjent kan av generalforsamlingen etter innstilling fra et enstemmig styre, innvoteres som æresmedlem, og som bevis på dette utstedes et diplom.


*****************

KVALIFIKASJONSKRAV

Vilkår for medlemskap i Norges Bilutleieforbund Fastsatt av generalforsamlingen i Norges Bilutleieforbund den 11. april 2002

I tillegg til vedtekter for Norges Bilutleieforbund gjelder følgende krav for medlemskap:

1. Utleieselskapet skal være registrert i Brønnøysunds firmaregister med bilutleie som formål. Daglig lederskal ha plettfri vandel, og firmaattest samt skatteattest som ikke er eldre enn 6 måneder skal vedlegges søknaden.

2. Daglig leder/ innehaver skal kunne dokumentere sine kunnskaper og erfaring om bilutleie.

3. Medlemsbedriften har rett og plikt til å bruke leievilkår og erstatningsvognkort utarbeidet av Norges Bilutleieforbund.

4. Bedriften må ha publisert forretningsadresse.

5. Bedriften skal følge god regnskapskikk og skal på oppfordring fra styret i NBF legge frem regnskap revidert av godkjent revisor. Nystartede bedrifter som søker medlemskap skal kunne legge frem budsjett godkjent av regnskapsfører/revisor

6. Utleiebilene skal innfri følgende standarder definert av NBF:

a)Fra førstegangsregistrering av biler i kortidsutleie skal:

- Personbiler kun benyttes i utleie i maksimum 36 måneder (3år).

- Varebiler/busser t.o.m. 3500 kg. i maksimum 60 måneder (5 år).

- Kombinertbiler/busser fra 3501 kg og oppover i

maksimum 84 måneder (7 år)

b)Medlemmene skal foruten å innfri myndighetenes krav også innfri kvalifikasjonskrav fastsatt av generalforsamlingen 11.04.02

7. Styret kan ved særskilte tilfeller gi dispensasjon fra gjeldende kvalifikasjonskrav.

*************<< Gå tilbake